Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ: 

Ban Nội chính Tinh ủy:

- Địa chỉ: Số 04 - Bà Triệu - Phú Trinh - Phan Thiết - Bình Thuận

- Điện thoại: 02523.754.070 .

- Hộp thư điện tử: bnctu@binhthuan.gov.vn