TIN MỚI NHẤT

Ban Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các sở, ngành liên quan và các huyện, thị, thành ủy tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành cấp trên trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2018; trong đó, thực hiện nghiêm túc chủ trương Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” được nêu trong Nghị quyết số 18–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện tốt việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự và nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã đánh giá cao về công tác tải cách tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tiến bộ là nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan tư pháp đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra ngay từ đầu năm 2018 (Kế hoạch số 81-KH/TU  ngày 25/01/2018). Đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các ngành Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan thi hành án dân sự, gắn với việc tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; quan tâm bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp và cán bộ hoạt động bổ trợ tư pháp. Công tác giám sát của cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp ở địa phương được duy trì thường xuyên; các hoạt động giám định tư pháp, công chứng, chứng thực, tư vấn pháp luật, luật sư thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm sát giải quyết tin báo, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo theo quy định pháp luật. Tỷ lệ xét xử, giải quyết các loại án tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên đảm bảo sự bình đẵng giữa những thành phần tham gia tố tụng; kết quả thi hành án dân sự về số vụ việc được giải quyết tăng 3,85 %, về số tiền được thi hành tăng 13 % so với cùng kỳ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp hai cấp ngày càng chặt chẽ, đã thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện trong quá trình giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử. Công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tư pháp được lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện theo quy định, đã giải quyết 844 đơn, đạt 98%.

Tuy nhiên công tác cải cách tư pháp vẫn còn một số hạn chế thiếu sót: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tuy được chú trọng, nhưng chưa sâu rộng về những nội dung quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật đến nhân dân. Các ngành tư pháp còn thiếu hụt nguồn cán bộ có chức danh tư pháp nhất là thẩm phán, chấp hành viên (07 thẩm phán, 10 chấp hành viên); tỷ lệ án kết thúc điều tra tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng ở mức chưa cao; một số vụ án ở cấp huyện điều tra còn chậm; án tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra còn nhiều. Án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán dưới tuy mức khống chế của Toà án nhân dân tối cao, nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2017 .Việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa các ngành trong hoạt động tư pháp có lúc, có nơi chưa thực sự phát huy hiệu quả. Công tác kiểm sát giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp chưa nhiều.

  Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân, trong đó cần định hướng nội dung tuyên truyền những chính sách pháp luật mới, đang có nhiều ý kiến trái chiều của dư luận xã hội, các vấn đề bức xúc của nhân dân. Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của ngành cấp trên về công tác tổ chức bộ máy cán bộ; chủ động rà soát và có biện pháp thiết thực để tăng cường nguồn điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và chấp hành viên. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự, hình sự đảm bảo theo đúng quy định, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề luật sư, giám định tư pháp, hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn; xúc tiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi; đẩy mạnh hoạt động tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho đối tượng trợ giúp pháp lý./.