TIN MỚI NHẤT

Kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2014

Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; xác định việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên hàng năm; đã tổ chức tập huấn, quán triệt, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập nhằm triển khai cụ thể Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 78-NĐ/CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-CP, ngày 31/10/2013 của Tổng thanh tra Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đến tất cả các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong toàn tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện

Cuối năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh với tổng số 710 người tham gia. Qua đó đã quán triệt sâu kỷ lại Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 78 của Chính phủ  và Thông tư số 08/2013/TT-CP, ngày 31/10/2013 của Tổng thanh tra Chính phủ cũng như Công văn số1524-CV/TU ngày 26/02/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; văn bản số 1664-CV/TU, ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, các huyện, thị, thành phố, các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo triển khai việc thực hiện ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn tỉnh; có 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện. Do vậy năm 2014 việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

Kết quả kê khai tài sản

Toàn tỉnh có 64/66 tổ chức, đơn vị, địa phương có báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 đạt 96,97%. Trong đó, tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai: 66/66 chiếm 100%; cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tổ chức việc kê khai: 02/66; số người phải kê khai: 9573 người; số người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: 400/400 chiếm 100%; số người đã thực hiện kê khai: 9572/9573 người chiếm 99,99% ( 01 trường hợp chưa kê khai do nghỉ bảo sản).

Bên cạnh đó, năm 2014 số người được xác minh tài sản, thu nhập có 03 người (02 người đã có kết luận về xác minh tài sản, thu nhập còn 01 người đang tiếp tục xác minh).

Nhìn chung, cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm và tích cực triển khai quán triệt sâu kỹ Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 78 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-CP, ngày 31/10/2013 của Tổng thanh tra Chính phủ về công khai minh bạch kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập cơ bản bảo đảm quy trình, trình tự, thủ tục theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Tổng thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo cơ quan chức năng, cấp ủy, UBND các địa phương kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện.

Thông qua việc kê khai và tổ chức công khai tài sản, thu nhập giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập, phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy tổ chức, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kê khai, công khai tài sản. Thủ trưởng một số ít đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, có biểu hiện khoán trắng cho cán bộ phụ trách công tác này. Một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc xác định cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của cấp ủy, chính quyền; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định như: người kê khai và người nhận kê khai không ký tên trên từng trang; xác định không đúng độ tuổi con chưa thành niên; còn lúng túng trong việc xác định loại tài sản phải kê khai; gởi bản kê khai tài sản, thu nhập không theo quy định. Một số nơi cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập nắm chưa chắc quy trình, tổng hợp báo cáo nội dung chưa đầy đủ, tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa đúng thời gian và gởi báo cáo chưa đúng nơi quy định.

Nguyên nhân, một số cấp ủy và người đứng đầu chưa coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Một số cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập chưa tham mưu tốt cho cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.