TIN MỚI NHẤT

Nắm tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phan Thiết

Ngày 14/4/2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cử tổ công tác do đồng chí Nguyễn Minh Vũ – Trưởng Phòng theo dõi công tác PCTN làm Tổ trưởng trực tiếp làm việc với tập thể cấp ủy, lãnh đạo  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Qua làm việc, Tổ công tác đã ghi nhận kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của đơn vị (tuyên truyền , phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, đặc biệt là chủ trương mua tin phục vụ công tác PCTN; thực hiện tốt công khai, minh bạch trong các lĩnh vực tại đơn vị vv....). Đồng thời cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng ngừa tham nhũng của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết.

Qua đó đã đề nghị đơn vị cần chú ý thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TU, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảo đảm sinh hoạt hàng tháng của chi bộ phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nội dung văn bản mới của cấp trên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến các trường học. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng xảy ra (nếu có); thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo các trường học thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực (quy chế chi tiêu nội bộ, tài chính, mua sắm, các khoản đóng góp, tuyển dụng vv...)./.