TIN MỚI NHẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, ngày 25/12/2019 Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019) đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất ban hành Kết luận số 944-KL/TU ngày 27/12/2019 và Báo cáo số 487-BC/TU ngày 31/12/2019.

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất: Năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có sai phạm, khuyết điểm đạt kết quả tốt hơn so với năm 2018 và các năm trước; nổi rõ là: Tỷ lệ khắc phục sai phạm về tiền, đất đai và xử lý khác về kinh tế tăng khá (về tiền đạt 91,71%, về đất đai đạt 86,34%, xử lý khác về kinh tế đạt 71%). Tuy nhiên, việc khắc phục, xử lý các sai phạm sau thanh tra, kiểm toán, nhất là kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước vẫn còn chậm, cần phải khẩn trương, tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tự rà soát, xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để khẩn trương thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; chỉ đạo triển khai các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua công tác kiểm tra, rà soát.

Ngày 05/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 358/UBND-NCKSTTHC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân đân tỉnh đã chỉ đạo: cần khẩn trương, tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả các sai phạm sau thanh tra, kiểm toán, nhất là kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước còn chậm, trong thời gian tới; Khắc phục ngay tình trạng qua thanh tra có phát hiện sai phạm nhưng không kiến nghị xử lý hoặc có sai phạm nhưng Đoàn thanh tra chưa làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành để kiến nghị xử lý phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thu hồi đầy đủ số tiền sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước;  có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp dây dưa, kéo dài, trì hoãn việc thực hiện kết luận thanh tra mà không có nguyên nhân, lý do chính đáng. Tất cả các tổ chức, cá nhân có vi phạm đều phải được kiểm điểm nghiêm túc, không làm qua loa, chiếu lệ; qua công tác kiểm điểm, nếu đến mức phải xử lý kỷ luật thì xem xét, xử lý kịp thời, đúng mức, đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm tại cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, quản lý. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất (nếu cần thiết), tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân sách để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Phan Thiết, Bắc Bình, Phú Quý, Tánh Linh tiếp tục thực hiện và chỉ đạo kiểm điểm, kết luận, xử lý hoặc tham mưu xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm qua các kết luận thanh tra mà Đoàn kiểm tra, rà soát đã kiến nghị. Giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế căn cứ theo nhiệm vụ được giao, chỉ đạo hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác thu, chi và quyết toán các nguồn kinh phí và việc thực hiện việc giao biên chế cho các đơn vị đảm bảo theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các hoạt động thu, chi tài chính của các cơ quan, đơn vị theo trách nhiệm, phạm vi quản lý để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định. Tập trung chấn chỉnh các trường học về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn thu khác tại đơn vị; chú ý việc thanh toán tiền dạy thêm giờ, chi các khoản phụ cấp…; việc thực hiện công tác đấu thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế; các khoản chi phụ cấp, trích nộp thuế, việc cấp áo trẻ sơ sinh... Giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung xác minh làm rõ Kết luận thanh tra việc hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.

Công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh hằng năm đã được thực hiện thường xuyên và ngày càng phát huy hiệu quả. Qua công tác này đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân đân tỉnh kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong xây dựng văn bản pháp luật, việc khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách… Đồng thời, cũng  kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những sai phạm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.