TIN MỚI NHẤT

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại Đảng ủy Sở Xây dựng

Chiều ngày 20/4/2020, Đoàn Kiểm tra số 01 do đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đảng ủy Sở Xây dựng.

Qua kiểm tra, đồng chí Lương Văn Hải đề nghị Đảng ủy Sở Xây dựng quan tâm: Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Duy trì thường xuyên việc đánh giá chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch 06-KH/TU ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra nội bộ đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức chậm hoặc không thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (nếu có).