TIN MỚI NHẤT

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ban hành kế hoạch Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN, công tác tổng kết phải tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, theo kế hoạch, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; kế thừa những kết quả tổng kết trước đây về công tác PCTN và thực tiễn hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Nội dung tổng kết phải tập trung làm rõ kết quả đạt được trong công tác PCTN, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN từ khi thành lập đến nay; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; phântích, đánh giá, rút ra những vấn đề mang tính lý luận và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác PCTN; đề ra mục tiêu, quan điểm,nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

Công tác tổng kết được tiến hành ở 4 cấp (xã, huyện, tỉnh, trung ương) và được tiến hành trước Đại hội Đảng các cấp.