TIN MỚI NHẤT

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Sáng ngày 14/5/2020, Đoàn kiểm tra số 01 do đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Qua kiểm tra, đồng chí Lương Văn Hải đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và và đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quan tâm:Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy trách nhiệm của tổ chức trong giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.