TIN MỚI NHẤT

Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/BNCTU, ngày 15/3/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; sáng ngày 13/8/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (kỳ giám sát 06 tháng cuối năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018). Trưởng đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thành Tâm ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và tập thể đội ngũ cán bộ, viên chức cơ quan Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt quán triệt kỹ Kết luận số 470-KL/TU, ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII); Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Quy định số 102-QĐ/BCT, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Cấp ủy chi bộ duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt kiểm điểm, đánh giá việc chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản về định mức, tiêu chuẩn, công khai minh bạch về chi tiêu nội bộ; thực hiện việc kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện công khai minh bạch các quy định, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; Quy chế dân chủ ở cơ sở. Định kỳ hàng năm đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; đến nay đơn vị chưa nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo việc kê khai không trung thực.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa đạt tỷ lệ giải quyết 100% đúng hẹn, chưa có đơn thư phản ánh của tổ chức và cá nhân về việc gây phiền hà, nhũng nhiễu trong khi giao dịch. Đơn vị thực hiện công khai địa chỉ email, số điện thoại danh mục hồ sơ bằng hình thức niêm yết. Thực hiện phần mềm quản lý văn bản vào công tác điều hành của đơn vị. Tổ chức đấu thầu qua mạng, trả lương và thanh toán qua tài khoản qua kho bạc và Ngân hàng thương mại. Thông qua công tác giám sát, thẩm định đơn vị đã kịp thời tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh và cơ quan có liên quan tiết kiệm làm lợi cho nhà nước khoảng 28 triệu 300; kiến nghị khắc phục sai sót công trình trung tâm nghiên cứu giống cây Thanh Long.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, đơn vị lưu ý một số việc sau

Định kỳ hàng năm cấp ủy chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra đảng viên, cán bộ, viên chức thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao năm 2018. Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về cơ chế, chính sách mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí.